Świętokrzyski e-Bazarek

41 372 22 86 wew. 249

Pomoc techniczna pn. - pt. w godz. 700  - 1500

Uwaga: kontakt do wystawcy produktu znajduje się w treści ogłoszenia

Jak się zarejestrować - film instruktażowy

DODAJ OGŁOSZENIE
Jak dodać ogłoszenie ?
Nie masz konta? Zarejestruj się

Zmiana regulaminu e-bazarku

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że od dnia 01.01.2024 r. zmienia się Regulamin Polskiego e-bazarku. W dążeniu do nieustannej poprawy jakości naszych usług i proponowanych Państwu rozwiązań, postanowiliśmy wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (dalej: „CDR”) dokonać integracji i scalenia lokalnych (wojewódzkich) platform internetowych Polski e-bazarek w jedną centralną platformę i aplikację, które będziemy prowadzili i obsługiwali wraz z CDR, stając się jednocześnie współadministratorami Państwa danych osobowych.

Poniżej znajduje się zmieniona wersja Regulaminu Polskiego e-bazarku, z treścią którego prosimy się zapoznać.

Ważne!

Jeżeli, zmiany Regulaminu i dalszego sposobu funkcjonowania Polskiego e-bazarku nie są dla Państwa akceptowalne i nie chcecie dłużej korzystać z tego narzędzia, to prosimy o przekazanie nam takiej informacji, a także wszelkich ewentualnych uwag do treści Regulaminu do dnia 10.11.2023 r. Kontakt z nami jest możliwy za pośrednictwem dowolnego udostępnionego przez nas kanału komunikacji. Brak jakiejkolwiek informacji z Państwa strony do tego terminu będzie oznaczał akceptację nowej treści Regulaminu Polskiego e-bazarku.


Regulamin Polskiego e-bazarku

 

§1

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin stanowi formę umowy (a jego akceptacja przez Wystawcę oznacza zawarcie umowy) pomiędzy Wystawcą a CDR i Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z województwa, w ramach którego zgłosi się Wystawca. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Wystawców z usług świadczonych przez CDR i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Polskiego e-bazarku.
 2.  Celem Polskiego e-bazarku jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów i usług, oferowanych głównie przez producentów, rolników oraz przedsiębiorców rolnych. Za pośrednictwem Polskiego e-bazarku umożliwia się Wystawcom, o których mowa w paragrafie 3, promowanie ich produktów i usług, natomiast konsumentom dotarcie do informacji o nich i ich bezpośrednie nabycie od producentów.
 3. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Polskiego e-bazarku”,
  2. Koordynatorze Polskiego e-bazarku lub Koordynator rozumie się przez to osobę lub osoby upoważnione przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (z województwa na terenie, którego działa Wystawca), która posiada uprawnienia - w ramach tego województwa – do zarządzania treścią ogłoszenia, kontaktu z serwisem obsługi platformy i aplikacji oraz dokonywania w imieniu Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wszystkich czynności zastrzeżonych w niniejszym regulaminie dla Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
  3. CDR rozumie się przez to Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom, NIP 534-227-72-10,
  4. Administratorze platformy i aplikacji – rozumie się przez to właściciela aplikacji mobilnej i platformy „Polski e-bazarek”, którym jest CDR,
  5. Współadministratorach danych osobowych – rozumie się przez to CDR i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (z województwa na terenie, którego zgłasza się Wystawca)
  6. Polskim e-bazarku – rozumie się przez to aplikację mobilną i platformę, na którą będą przekazywane Profile,
  7. Wystawcy – rozumie się przez to podmiot zarejestrowany i zatwierdzony przez Koordynatora wojewódzkiego e-bazarku, posiadający tam swój Profil.
  8. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z Polskiego e‑bazarku oraz ma możliwość przeglądania Profili Wystawców, korzystania z wyszukiwarki Produktów i Wystawców oraz innych treści, które Koordynator udostępnia Użytkownikom.
  9. Profilu – rozumie się przez to konto Wystawcy – wizytówkę elektroniczną zawierającą dane, zdjęcia, wpisy oraz wszelkie treści udostępnione przez Wystawcę dobrowolnie w Polskim e-bazarku, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
  10. Produkcie – rozumie się przez to produkt spożywczy, wyprodukowany we własnym gospodarstwie lub przedsiębiorstwie Wystawcy, z możliwym przypisanym certyfikatem lub oznaczeniem, udostępniony przez Wystawcę dobrowolnie w Polskim e-bazarku na wizytówce elektronicznej zawierającej dane producenta, zdjęcia, opisy produktu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy; za produkt uważa się również ofertę hodowców zwierząt oraz podmiotów oferujących usługi rolnicze, maszyny i urządzenia rolnicze, a także rękodzieło, ofertę agroturystyczną i edukacyjną.
 4. Wystawcami Polskiego e-bazarku mogą być: rolnicy, producenci rolni, producenci i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, koła gospodyń wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, usługodawcy usług rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych.

 

§2

Warunki korzystania z Polskiego e-bazarku

 1. Korzystanie z Polskiego e-bazarku jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Wystawianie produktów w formie elektronicznej możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu przez Wystawcę oraz po uzyskaniu akceptacji odpowiedniego wojewódzkiego Koordynatora.
 3. Utworzenie Profilu, tj. zarejestrowanie się i późniejsze logowanie do Polskiego e-bazarku jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Wystawcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia, w tym zasady przetwarzania danych osobowych”,
  2. „Dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług Polskiego e‑bazarku”,
  3. Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną udostępnioną na platformie Polskiego e-bazarku, w której zawarte są informacje o celach i sposobie przetwarzania moich danych osobowych”.
  4. „Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkie informacje, zamieszczone na moim Profilu są zgodne z prawdą”,
  5. „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Polskiego e-bazarku”.
 5. Wystawca, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeśli treść umieszczonych zdjęć tego dotyczy, wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem, logotypem swojej firmy lub innymi formami identyfikacji wizualnej, w celu promocji za pomocą Polskiego e-bazarku oraz kont w mediach społecznościowych, prowadzonych przez CDR i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 6. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje, dane oraz zdjęcia na swoim Profilu.
 7. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania w przypadku naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Polskiego e-bazarku.
 8. Każdy Wystawca po zalogowaniu ma prawo wglądu do publikowanych przez siebie danych oraz ich edytowania po zaakceptowaniu przez Koordynatora, w celu aktualizacji i modyfikacji swojego Profilu.
 9. Wystawca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Polskiego e-bazarku oraz zgłosić odpowiedniemu wojewódzkiemu Koordynatorowi chęć usunięcia swojego Profilu Wystawcy. Koordynator usuwa Profil Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wystawcy.
 10. W przypadku zbycia całości oferowanego produktu Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie odpowiedniego wojewódzkiego Koordynatora. Koordynator usunie nieaktualną ofertę produktu niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wystawcy.
 11. CDR ani Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego nie ponoszą odpowiedzialności za informacje publikowane przez Wystawcę oraz ich zgodność ze stanem faktycznym.
 12. Wystawca bierze pełną odpowiedzialność za oferowane przez siebie produkty i ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Wystawca bierze na siebie obowiązek posiadania wszelkich ustanowionych prawem pozwoleń, zgłoszeń, certyfikatów (jeśli się na nie powołuje) oraz zezwoleń, związanych z wprowadzaniem oferowanych produktów do obrotu, m.in. handlowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 13. CDR oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania bądź usuwania treści ogłoszenia (w całości lub w części), w przypadku gdy:
  1. są one niezgodne z formułą oraz tematyką Polskiego e-bazarku bądź naruszają Regulamin, a Wystawca nie stosuje się do przekazanych mu uwag,
  2. naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 14. W przypadku, gdy CDR lub Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego stwierdzi, że Wystawca nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, ma prawo usunąć jego Profil, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną o tym zamiarze (za pośrednictwem adresu e-mail bądź telefonu podanego w procesie rejestracji).
 15. Wystawca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Polskiego e-bazarku jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Polskiego e-bazarku bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 16. CDR i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zastrzegają sobie prawo decydowania o zawartości zasobów Polskiego e‑bazarku.
 17. CDR i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zastrzegają sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w treściach wprowadzanych przez Wystawców.
 18. W przypadku niezałączenia przez Wystawcę fotografii oferowanego produktu CDR i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mogą wprowadzić do wizytówki oferty zdjęcie poglądowe.
 19. CDR i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zastrzegają sobie prawo do ewentualnego przenoszenia oferowanych produktów między kategoriami.

§3

Podmioty uprawnione do rejestracji w Polskim e-bazarku

 1. Uprawnionym do rejestracji w Polskim e-bazarku oraz uzyskania statusu Wystawcy jest podmiot, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. produkuje żywność w systemie jakości, tj.: Integrowana Produkcja, Jakość Tradycja; Quality Meat Program (QMP); System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP); System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System),
  2. produkuje żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1235),
  3. wytwarza produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS),
  4. wytwarza produkt, który ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ),
  5. wytwarza produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski”, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1688 z póź. zm.),
  6. wytwarza produkt, który jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 588 z póź. zm.),
  7. jest producentem rolnym prowadzącym:
   • sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 872),
   • rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j Dz.U. z 2023 poz. 1448),
   • dostawy bezpośrednie, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1448) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. z 2007 nr 112, poz. 774),
   • MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, o której mowa art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 872) i Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. 2016 poz. 451),
  8. produkuje żywność w ramach działalności koła gospodyń wiejskich funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1179 z póź. zm.) lub na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U. 2022 poz. 281 z póź. zm.) lub na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j Dz.U. 2020 poz. 2261),
  9. sprzedaje zwierzęta z własnego chowu, maszyny i urządzenia rolnicze, rękodzieło,
  10. oferuje usługi rolnicze,
  11. oferuje usługi agroturystyczne i edukacyjne.
 2. Obrót wyrobami zawierającymi alkohol pochodzący z produkcji nierejestrowanej, w tym obrót winami własnej produkcji jest zakazany. Polski e-bazarek będzie sprawdzany pod kątem legalności alkoholu przez odpowiednie instytucje kontrolujące.
 3. CDR i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zastrzegają sobie prawo do nieumieszczania w Polskim e-bazarku ofert podmiotów, które świadczą usługi o charakterze konkurencyjnym w stosunku do nich.

§4

Rejestracja Wystawcy

 1. Rejestracja Wystawcy w Polskim e-bazarku polega na poprawnym wypełnieniu formularza w wersji elektronicznej znajdującego się na stronie: polskiebazarek.pl oraz zaakceptowaniu zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Podczas procesu rejestracji Wystawca zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Polskiego e-bazarku przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła. Profil wystawcy zamieszczany jest na okres nieoznaczony. Wystawca zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją ofertę.
 3. Weryfikacja i zatwierdzenie Wystawcy dokonywane są przez Koordynatora po ukończeniu procesu rejestracyjnego przez Wystawcę.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Koordynator zwraca się do Wystawcy z prośbą o wyjaśnienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wystawcę lub kontaktuje się z nim telefonicznie.
 5. Po pozytywnej weryfikacji danych Wystawcy, Koordynator zatwierdza Profil Wystawcy.
 6. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Koordynator informuje Wystawcę o powodach uniemożliwiających zarejestrowanie w Polskiego e-bazarku.
 7. Zarejestrowany Wystawca ma możliwość dodawania produktów i dokonywania zmian w swoim Profilu po uprzedniej akceptacji przez Koordynatora.
 8. Niezależnie od powyższego, Wystawcy, którzy do dnia uruchomienia centralnego Polskiego e-bazarku, byli zarejestrowani w lokalnych (wojewódzkich) e-bazarkach prowadzonych przez właściwe Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, zostaną - najpóźniej do dnia uruchomienia centralnego e-bazarku – automatycznie (tj. bez potrzeby rejestracji opisanej w poprzednim ustępach niniejszego paragrafu) przeniesieni (wraz z danymi osobowymi i informacjami na swój temat znajdującymi się w lokalnym e-bazarku) do centralnego e-bazarku (platforma i aplikacja) prowadzonego już wspólnie przez CDR i odpowiedni Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 5

Dane osobowe

1. CDR oraz właściwy Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego są współadministratorami danych osobowych Wystawców znajdujących się w Polskim e-bazarku. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i celów przetwarzania danych osobowych przez Współadministatorów znajdują się w odrębnej Klauzuli informacyjnej, której treść jest dostępna pod treścią Regulaminu.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Polskiego e-bazarku Wystawca może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.mrozek@cdr.gov.pl lub nr tel. 48 365 69 35 
 2. CDR i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Polskiego e-bazarku z przyczyn niezależnych od nich.
 3. CDR i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie www.polskiebazarek.pl

 


Aktualny regulamin dostępny jest w zakładce Regulamin

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dostępna jest w zakładce Klauzula informacyjna